OIPIP Wałbrzych

Zadania Samorządu


Na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku 
o samorządzie pielęgniarek 
i położnych (Dz. U. 2021r. poz. 628) 


Art. 2. 1. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, zwany dalej „samorządem”, reprezentuje osoby wykonują-ce zawody pielęgniarki i położnej oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.


Art. 4. 1. Zadaniami samorządu są w szczególności: 

  1) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów; 

  2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem; 

  3)ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy; 

 4) współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa; 

 5) integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych; 

 6) obrona godności zawodowej; 

 7) reprezentowanie i ochrona zawodów; 

 8) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia; 

 9) edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. 

2. Samorząd wykonuje swoje zadania w szczególności przez: 

 1) stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu; 

 2) prowadzenie rejestrów na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401); 

  2a) przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w przypadku, o którym mowa w art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2020 r. 
poz. 849); 

   3) opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów; 

   4) opiniowanie warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych; 

   5) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego; 

   6) prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; 

   7) przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska pielęgniarskie lub położnicze oraz na inne stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych, odrębne przepisy przewidują taki obowiązek; 

   8) opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej; 

9)opiniowanie programów kształcenia zawodowego; 

10) orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej; 

11) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej; 

12) udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;

13) współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi 
w kraju i za granicą; 

14) współpracę z organami administracji publicznej, samorządami i organizacjami pielęgniarek i położnych za granicą oraz samorządem innych zawodów medycznych w kraju; 

15) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych; 

16) zarządzanie majątkiem własnym; 

17) prowadzenie działalności wydawniczej; 

18) uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

19) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

3. W celu wykonywania zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 12, Naczelna Izba może tworzyć w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ośrodki informacyjno-edukacyjne. 

4. Uprawnienia samorządu wymienione w ust. 2 pkt 3 nie naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających z odrębnych przepisów.


Art. 7. 1  Organami okręgowej izby pielęgniarek i położnych są:

 1) okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych,

 2) okręgowa rada pielęgniarek i położnych,

 3) okręgowa komisja rewizyjna,

 4) okręgowy sąd pielęgniarek i położnych,

 5) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

 2. Okręgową izbę tworzą pielęgniarki i położne wpisane do rejestru pielęgniarek
i położnych prowadzonego przez okręgową radę. 

 3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada na wniosek właściwych okręgowych zjazdów.


Art. 8. 1. Kadencja organów izby trwa 4 lata. Tę sama funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.


Art.27 .Najwyższym organem okręgowej izby jest okręgowy zjazd.


Art.28. 1. W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. 

2. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział
w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada na podstawie prowadzonych rejestrów.

3. W okręgowym zjeździe mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, niebędące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach okręgowej izby wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 2–5.


Art.29 Okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.

 2.Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowa rada:

  1) z własnej inicjatywy,

  2) na wniosek Naczelnej Rady,

  3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,

  4) na wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej izby.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.


Art. 30. Okręgowy zjazd, w drodze uchwały, w szczególności: 

   1) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet; 

  2) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika; 

3) ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby; 

4) wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców; 

5) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd; 

6) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji; 

7) udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie; 

8) podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby. 


Art. 31. Okręgowa rada kieruje działalnością okręgowej izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności: 

 1) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu; 

 2) stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu; 

 3) prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych; 

 4) powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą; 

 5) prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę; 

 6) składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem; 

 7) współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego. 


Art. 31a. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, okręgowa rada, po podjęciu uchwały o braku możliwości przeprowadzenia okręgowego zjazdu w związku z ogłoszeniem takiego stanu, realizuje za-dania, o których mowa w art. 30 pkt 1, w danym roku. 


Art. 32. 1. W skład prezydium okręgowej rady wchodzą przewodniczący okręgowej rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez okręgową radę spośród jej członków wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. 

2. Prezydium działa w imieniu okręgowej rady w sprawach określonych jej uchwałą,
z wyjątkiem spraw określonych w art. 31 pkt 6. 

3. W posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium mają prawo uczestniczyć,
z głosem doradczym, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczący okręgowego sądu oraz okręgowy rzecznik. 


Art. 33. Okręgowa komisja rewizyjna: 

   1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą okręgowej rady; 

   2) składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej; 

   3) występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie. 


Art. 34. Okręgowy sąd: 

   1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej wniesione przez okręgowego rzecznika; 

   2) dokonuje wyboru zastępców przewodniczącego okręgowego sądu spośród członków tego sądu; 

   3) składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw; 

  4) składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania. 


Art. 35. 1. Okręgowy rzecznik: 

   1) prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej; 

   2) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych; 

   3) składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności; 

   4) organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej. 

 2. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu
i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Opublikował: Anna Stanicka
Publikacja dnia: 02.07.2021, 13:38
Dokument oglądany razy: 1 100
Podpisał: Anna Stanicka
Dokument z dnia: 02.07.2021