OIPIP Wałbrzych

Informacje nieudostępnione


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. - dalej jako u.d.i.p.). informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Dostęp ten jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeśli podmiot, który udostępnia informację może ponieść jakieś koszty związane z formą udostępnienia informacji bądź z jej przekształceniem, może żądać od wnioskodawcy opłaty równej kosztom tej operacji.

Art. 13 ust. 1 i 13 ust. 2 u.d.i.p. stanowi, iż udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

·  na adres e-mail: sekretariat@oipip.walbrzych.pl

·  pocztą na adres:

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Bolesława Chrobrego 1/10
58-300 Wałbrzych

 

Opublikował: Anna Stanicka
Publikacja dnia: 02.07.2021, 11:54
Dokument oglądany razy: 1 982
Podpisał: Anna Stanicka
Dokument z dnia: 21.06.2021